(English) Thanhgas đồng hành cùng bộ công thương hỗ trợ 50 tấn Oxy lỏng chống dịch covid-19

  • 0

Gửi bình luận

品質 - 安全性 - 効率性 - 競争力