(English) Thứ trưởng Bộ y tế – Trần Văn Thuấn kiểm tra việc cung ứng oxy y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid trên đia bàn TP.Hà Nôi

  • 0

Gửi bình luận

品質 - 安全性 - 効率性 - 競争力