Oxygen

Ngày cập nhật:06 Jul, 2018

Đặc tính:Không màu, không mùi, thúc đẩy quá trình cháy mãnh liệt và cần thiết cho sự sống.

Lĩnh vực ứng dụng:Y tế, Chế tạo dược phẩm, Công nghiệp, , Sản xuất linh kiện điện tử, v.v...

Các dòng sản phẩm:Oxy lỏng, Oxy chai khí 40 Lít,etc

Oxygen

 

Test oxygen is an essential air for our life

Test oxygen is an essential air for our life

Test oxygen is an essential air for our life

Test oxygen is an essential air for our life

Test oxygen is an essential air for our life

Test oxygen is an essential air for our life

Test oxygen is an essential air for our life

Test oxygen is an essential air for our life

QUALITY - SAFETY - EFFICIENCY - COMPETITIVE